Подкрепа за малки предприятия

Фирма НИК-МАГ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.089-0050-C01, наименование:
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на
стойност: 50 000 лв. европейско финансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на
изпълнение на проекта е 3 месеца, от 28.10.2021 до 28.01.2021.
Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията
COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Меню